Triple B (burrito bowl, bitches) (Taken with Instagram at the robins nest)

Triple B (burrito bowl, bitches) (Taken with Instagram at the robins nest)